Nastavničko vijeće

Nastavničko vijeće je temeljno stručno-pedagoško tijelo škole.

Čine ga:

Ono sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg plana i programa rada škole, prati njegovo ostvarivanje, ocjenjuje stručne i pedagoške rezultate Škole, skrbi o uspješnom ostvarivanju odgojno-obrazovnoga rada, primjeni suvremenih oblika i metoda nastavnog rada s učenicima, odlučuje o pedagoškim mjerama iz svog djelokruga i raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima kao i o drugim pitanjima utvrđenih zakonom i propisima, a prema Statutu i općim aktima Škole.

Sjednice Nastavničkog vijeća saziva i vodi ravnatelj Škole.